UAB „Teniso sala“ internetinės parduotuvės  pirkimo sąlygos ir taisyklės 

1.Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau tekste –Taisyklės) nustato pardavėjo (UAB „Teniso sala“)  bei pirkėjo (asmens perkančio paslaugas internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas internetiniame puslapyje www.tenisosala.lt bei naudojantis jomis. Šių taisyklių neatskiriama dalis yra UAB „Teniso sala“ vidaus tvarkos taisyklės (priedas Nr.1  Vidaus tvarkos taisyklės). Pirkėjas prieš įsigydamas paslaugas šioje internetinėje parduotuvėje privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų sudėtine dalimi Vidaus tvarkos taisyklėmis. 

1.2. Laikoma, kad pirkėjas susipažino su Taisyklėmis ir jų sudėtine dalimi Vidaus tvarkos taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis, jeigu prieš įsigydamas paslaugas internetiniame puslapyje www.tenisosala.lt, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms, spausdamas „sutinku“. Jei pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria  Taisyklėms, jis privalo nepateikti užsakymo, nesinaudoti parduotuvės paslaugomis, priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklių sąlygomis. 

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti Taisykles be išankstinio įspėjimo. Pirkėjui naudojantis paslaugomis taikomos paslaugų pirkimo metu galiojančios Taisyklės. Naujausios Taisyklės skelbiamos www.tenisosala.lt internetiniame puslapyje. 

2. Paslaugų pirkimo tvarka ir sąlygos, šalių teisės ir pareigos 

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja už užmokestį suteikti pirkėjui paslaugas UAB „Teniso sala“ korte, esančiame Vieversių g. 20, Didžiosios Riešės km., Vilniaus raj., o pirkėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus ir Taisyklių sąlygas. 

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas suformavęs paslaugų užsakymą, apmoka už paslaugas. 

2.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinės parduotuvės kainomis, sąlygomis, teniso aikštyno  darbo grafikais. Dėl Taisyklėse neaptartų klausimų ar kilus neaiškumui dėl Taisyklių sąlygų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į teniso aikštės administraciją  tel. 860528814 arba adresu Vieversių g. 20, Didžiosios Riešės km., Vilniaus raj. korto darbo metu. 

2.4. Pirkėjas, pirkdamas paslaugas  internetinėje parduotuvėje, privalo nurodyti teisingus savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, el.paštą ir telefono numerį. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių. 

2.5. Pirkėjams, kurie yra susikūrę svetainėje www.tenisosala.lt paskyrą, taikomos žemesnės PASKYROS TURĖTOJO kainos tik tuomet, kai toks Pirkėjas yra tinkamai ir teisingai nurodęs savo duomenis ir rezervuoja aikštelę tinkamai prisijungęs prie savo paskyros. Vienkartinis Pirkėjas, ar Pirkėjas nesukūręs svetainėje www.tenisosala.lt paskyros už paslaugas/prekes moka bendrais įkainiais. Pirkėjai, norintys pasinaudoti PASKYROS TURĖTOJO įkainiais, iki paslaugų/prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje turi susikurti paskyrą bei jos kūrimo metu pasirašyti elektroniniu būdu atitinkamą sutartį. 

2.6.  Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės ir įėjimo į pastatą PIN kodo duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis  tretiesiems asmenims ar jei šie duomenys patenka pas trečiuosius asmenis dėl Pirkėjo kaltės, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus. 

2.7. Pirkėjas suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomis yra atsakingas už tuos asmenis ir jų padarytą žalą bei privalo užtikrinti, kad tokie asmenys susipažintų su Taisyklėmis ir jų laikytųsi. Pirkėjui  ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį Vidaus tvarkos taisykles, pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti pažeidimu pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą. Pirkėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant internetinės parduotuvės veiklai, pardavėjas gali be atskiro įspėjimo apriboti, sustabdyti pirkėjo teisę  naudotis internetine parduotuve ir įėjimu į Sporto halės pastatą. 

2.8. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

2.9. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje teniso aikštelių rezervacijos grafikus (laikotarpis 14 dienų) ir kainas.  Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, kad vienu metu gali būti aikštelė rezervuojama kelių pirkėjų vienu metu, todėl kol programa neatnaujinta einamuoju momentu gali būti nesutapimų ir sistema gali neleisti rezervuoti norimo laiko. 

2.10. Pirkėjui pasiteiravus, pardavėjas įsipareigoja teikti pirkėjui informaciją dėl Taisyklėse neaptartų klausimų ir paaiškinti galiojančią tvarką. 

2.11. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija apie pirkėją naudojama tik tam, kad būtų galima tinkamai, kokybiškai ir saugiai suteikti paslaugas, informuoti apie paslaugų pakeitimus. 

2.12. Jei pirkėjas negali naudotis rezervuota aikštele dėl pardavėjo kaltės, pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki rezervuoto laiko pabaigos kreiptis į aikštyno administraciją jos darbo metu tiesiogiai arba tel. 860528814.  Patvirtintų esminių naudojimosi trukdžių atveju pardavėjas įsipareigoja rezervacijos laiką perkelti į kitą šalių suderintą laiką be papildomo mokėjimo. Jei pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į aikštyno administraciją, ar nėra patvirtinami esminiai naudojimosi trukdžiai, laiko rezervacija  nėra perkeliama ir pirkėjo sumokėtos sumos nekompensuojamos. 

2.13. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų ir nekompensuoja pirkėjui patirtos žalos, jei pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą arba ne dėl pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis. Pardavėjas neturi atlyginti pirkėjui jo patirtos  žalos, jei pirkėjas nesilaikė savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų arba jei pirkėjas patiria nuostolius dėl to, kad pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis. 

2.14. Pardavėjas turi teisę nutraukti/sustabdyti  internetinės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų įspėjimo. 

3. Kainos 

3.1. Paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais ir su PVM. Pirkėjas iš karto nuo užsakymo patvirtinimo momento apmoka už paslaugas užsakyme nurodytą sumą. 

3.2. Jei pirkėjas yra pasirašęs už teniso aikštelės nuomos sutartį su Pardavėju, kuriose nurodytos kitokios kainos nei internetinėje parduotuvėje, nuolatinio kliento kainos Pirkėjui taikomos tik tuomet, kai toks Pirkėjas yra tinkamai prisiregistravęs ir prisijungęs prie savo paskyros paslaugų rezervavimo sistemoje ir teisingai nurodęs savo duomenis. Pirkėjams perkant paslaugas internetinėje parduotuvėje neprisijungus prie savo paskyros, taikomos internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos ir netaikomos PASKYROS TURĖTOJO už teniso aikštelės nuomą sutartyje nurodytos kainos ir/ ar nuolaidos.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Paspausdamas užsakymą patvirtinantį mygtuką, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja, neperduoti asmeninių duomenų trečiosioms šalims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.

4.3. Paspausdamas užsakymą patvirtinantį mygtuką, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

4.4. Paspausdamas užsakymą patvirtinantį mygtuką, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

5. Informacijos siuntimas

5.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir į mobilų telefoną sms žinute.

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.  

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

6.2. Visi ginčai ir nesutarimai kylantys tarp Šalių dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Jei  ginčai ir nesutarimai neišsprendžiami taikiai, ginčas perduodamas spręsti kompetetingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal pardavėjo buveinės adresą. 

Priedas Nr. 1. Vidaus tvarkos taisyklės 

Visi  UAB „Teniso sala“  teniso korto (toliau – Teniso halė) lankytojai ir jų svečiai  (toliau –Klientai)  gali naudotis Teniso halės paslaugomis tik susipažinę su šiomis taisyklėmis. Klientai  turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su Teniso salės pastato patalpose ir teritorijoje esančiais asmenimis. 

1. Klientai gali naudotis teniso sale tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo  derinti žaidimo/sportavimo laiką su administratore. Užsakytą/rezervuotą sutartinį teniso aikštelės rezervacijos laiką galima atšaukti  likus ne mažiau kaip 48 val. iki rezervacijos pradžios. Pranešus per vėlai apie rezervacijos atšaukimą arba neatvykus, rezervacija laikoma įvykusia ir Klientas privalo sumokėti už rezervuotą teniso aikštelės nuomos laiką. Užsakius ir apmokėjus už teniso aikštelę  internetinėje parduotuvėje  rezervacija negali būti atšaukta.

2. Visi Klientai teniso salėje privalo dėvėti tvarkingą  aprangą, tinkamą avalynę. Teniso aikštelėje Klientai privalo avėti tenisui skirtą, dangos netepančią avalynę. Draudžiama  Teniso halės patalpose  avėti tą pačią avalynę, su kuria sportuojama  atviruose grunto kortuose ar kitokią purviną avalynę kuri purvina patalpas. 

3. Visi Teniso halės Klientai turi deramai elgtis teniso aikštelėse, sporto salėje ir bendrojo naudojimo patalpose. Draudžiama rėkauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus daiktus į grindų dangas, sienas, kitais būdais gadinti Teniso halės įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams, lankytojams. Už teniso raketės  daužymą į grindų dangą skiriama 100 eurų bauda. 

4. Klientas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti  asmenys yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar raketės.  Draudžiama vaikščioti po teniso aikštelę, kai vyksta žaidimas. 

5. Draudžiama  į teniso sporto salę neštis ir vartoti  alkoholį, gazuotą vandenį, maisto produktus.  Su savimi į teniso aikštelę Klientas gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje ir negazuotas. Valgyti, gerti Klientai ir jų svečiai gali tik tam skirtose vietose. 

6. Klientai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo pakviestų svečių padarytus Teniso halei ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.Klientai ir Kliento svečiai, besinaudojantys Kliento įsigytomis paslaugomis, patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą teniso žaidimui ir/ar treniruotėms sporto salėje, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį  bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

7. Teniso halė neatsako už Klientų, svečių ar kitų asmenų, esančių Teniso halės pastate ar jo teritorijoje, asmeninių daiktų (pinigų, mokėjimo kortelių, juvelyrinių dirbinių, mobiliųjų telefonų, kompiuterių, raktų, drabužių, avalynės, sporto inventoriaus, automobilių ir kitų daiktų), saugojimą.   Rūbinė bei spintelės, taip pat kitos patalpos yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, sporto inventorių, tačiau nėra skirtos jų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos. Bet kokiems daiktams dingus ar sumažėjus jų vertei Teniso halė nėra įpareigota atlyginti asmenų patirtos žalos.

8. Lankytojų rūbinės spintelių rakteliai laikomi spintelių spynose. Išeinant iš Teniso halės būtina palikti raktelį rūbų spintelės spynoje.  Negrąžinus, praradus ar sugadinus raktelį, Klientas įsipareigoja sumokėti  15 eurų   baudą už naujo raktelio pagaminimą.